Tag: badania online (3)

Metoda, która daje nowe możliwości

Zwracając uwagę na pojawiające się innowacyjne narzędzie, które można wykorzystać w procesach badawczych warto odnieść się do metody, jaką są badania online. Pozwalają one na dotarcie do szerokiego grona odbiorców przy wykorzystaniu minimalnych nakładów finansowych. Tym samym podejmowany projekt badawczy może odnosić się do rozmaitych kwestii, a sama realizacja badania pozbawiona jest obciążenia, którym może być efekt ankietera.

 

Badanie nie dla wszystkich

Uwzględniając pojawiające się wyzwania należy zaznaczyć, że metody zorientowane na internetowym kontakcie z ankietowanym:

 • nie wywołują presji na badanym;
 • zapewniają komfort ankietowanemu;
 • zwiększają szansę otrzymania prawdziwych odpowiedzi;
 • pozwalają na przedstawienie treści audiowizualnych.

Jednak należy zauważyć, iż badanie online nie nada się do badania wszystkich grup. Przede wszystkim metoda ta nie okaże się trafna, jeśli badaniu będzie podlegała grupa osób starszych, którzy to często nie posiadają dostępu do Internetu lub nie potrafią go swobodnie obsługiwać.

 

Ankietowany na właściwej pozycji

Za jedną z największych zalet badań przeprowadzanych za pośrednictwem Internetu można uznać swobodę wypowiedzi:

 • ankietowany mówi to, co ma na myśli;
 • badany nie czuje się oceniany;
 • ankieter nie wywołuje presji nad żadnym uczestnikiem badania.

Stąd też pozyskane dane można uznać za pełnowartościowe oraz wnoszące konkretny głos w rozwój badanego zagadnienia. Przywołane badania w szczególności ceni się za komfortową pozycję ankietowanego, co pozwala mu na zachowanie prawdomówności.

 

 

Proces, który daje szanse

Same procesy badawcze przeprowadza się, aby zrozumieć zachodzące zdarzenia oraz zyskać szansę na polepszenie swojej pozycji bądź jej umocnienie. Jeśli proces badawczy będzie opierał się na badaniu online zyska się szansę na:

 • swobodny kontakt z odbiorcami;
 • szybką analizę wyników;
 • monitorowanie postępów badania;
 • naprawianie wychwyconych błędów.

 

 

Klient pozwala zrozumieć…

Warto zapamiętać, że podejmowane działania nakierowane są na wydobywanie, gromadzenie i interpretowanie danych. Informacje, które zostaną pozyskane w procesach badawczych powinny zostać wykorzystane w założonym celu. Badania online korzystając z nowoczesnej formy kontaktu umożliwiają wprowadzanie nowych wartości w kontakcie z klientami, a tym samym otwierają drogę do lepszego zrozumienia faktycznej sytuacji. Dzięki wsłuchaniu się w głos odbiorcy możliwym jest udoskonalenie swojej oferty oraz podjęcie nowych wyzwań


Badania satysfakcji klientów - badanie, które dba o klientów

W odpowiedzi na wzrastające potrzeby i oczekiwania konsumentów należy w szczególny sposób zwrócić uwagę na realizację ich zadowolenia. W tym celu realizowane są badania satysfakcji klientów, które pozwalają wskazać najważniejsze kwestie z punktu widzenia klientów oraz ocenić je i wskazać pola, które powinny podlegać naprawie. Jednocześnie badania te mogą przyczynić się do osiągane sukcesu.

 

Narzędzie musi zostać właściwe dobrane

W kwestii realizowanego procesu nakierowanego na badanie satysfakcji klientów należy zwrócić uwagę na zastosowane narzędzia, które powinny:

 • odpowiadać potrzebom badania;
 • umożliwiać wydobycie potrzebnej wiedzy;
 • wskazywać kierunek dalszych działań.

Za skuteczne narzędzie uznaje się te, które pozwala na efektywne działanie w związku z postawionym celem, a tym samym daje wyniki, które można zastosować w prowadzonej działalności. Należy zwrócić uwagę, że dobór właściwego narzędzia ma wpływ na ostatecznie osiągane wyniki.

 

Spójrz na konsumenta, a dowiesz się kim jesteś

Zachowania klientów można rozpatrywać z perspektywy trzech różnych podejść:

 • podejście behawioralne – zachowanie klienta polega na nawykowym i systematycznym powtarzaniu zakupu;
 • podejście kognitywne – klient podejmuje świadome decyzje zakupowe z porównaniem konkurencyjnych ofert;
 • podejście emocjonalne (afektywne) – decyzja o zakupie wiąże się z uczuciem sympatii, przywiązania (do miejsca, marki, produktu etc.).

 

Badanie ma pomóc zrealizować cel

Biorąc pod uwagę stawiane cele badaniu satysfakcji klientów należy zaznaczyć, że realizowany projekt powinien odnosić się do:

 • pogłębienia badanego zjawiska;
 • zrozumienia zachodzących zmian;
 • wskazania korelacji zachodzących między poszczególnymi czynnikami;
 • określania zmian, które powinny zajść.

Wszystkie te działania wspierają osiąganie sukcesu, który można traktować jako sumę wszystkich podejmowanych czynności. W składzie tych czynności należy upatrywać także pozytywne relacje z konsumentami.

 

Proces badawczy ma przekładać się na działanie

Słowem podsumowania można powiedzieć, iż realizowane projekty badawcze powinny odnosić się do zrozumienia konkretnych sytuacji, a tym samym dzięki im realizacji możliwym powinno być skuteczne działanie. W kwestii badania satysfakcji klientów w szczególności należy podkreślić, iż powinno ono dawać szansę na rozwój, a przede wszystkim wspierać proces budowania strategii rozwojowej


Jakie są rodzaje badań marketingowych?

Informacje o klientach i ich zachowaniach są dla każdej firmy jednym z najcenniejszych źródeł danych. Można uzyskiwać je poprzez badania marketingowe, które umożliwiają zbieranie oraz przetwarzanie informacji pozwalających na podejmowanie efektywnych działań krótkoterminowych i długoterminowych. Jakie są najpopularniejsze rodzaje badań marketingowych?

 

Badania ilościowe

 

Pierwszym rodzajem badań marketingowych są badania ilościowe, w przypadku których głównymi narzędziami są sondaże, rankingi oraz kwestionariusze. Korzysta się w nich głównie z pytań zamkniętych, co umożliwia uzyskanie dużej ilości danych w stosunkowo krótkim czasie.

 

Badania jakościowe

 

Kluczem w badaniach jakościowych jest skupienie na procesie. Dlatego też często są zbudowane w oparciu o pytania „jak” oraz „dlaczego”. Takie badania marketingowe pozwalają poznać motywy oraz preferencje konsumentów, dlatego przydadzą się podczas budowania długofalowych strategii marketingowych oraz opracowywania komunikacji z klientami.

 

Badania panelowe

 

Następnym typem badań marketingowych są badania panelowe. Wykonuje się je na grupie respondentów i odbywają się one w określonych odstępach czasu, co umożliwia pozyskanie wyczerpujących danych o zjawiskach. Wyzwaniem jest w tym przypadku dobranie jednostek, które będą badane, gdyż często pojawia się zjawisko utraty reprezentatywności grupy.

 

Ślepy test

 

Pozwala na przetestowanie danego produktu, jednak bez poznania elementów identyfikacji marketingowej producenta. Dzięki temu opinia jest bardziej obiektywna i nienacechowana skojarzeniami z marką.

 

Usage And Attitude

 

Poprzez taki typ badań marketingowych można lepiej poznać, jakie są zwyczaje zakupowe klientów oraz jakie oczekiwania mają oni wobec danej kategorii produktów. To ważny aspekt, który można poznać dzięki badaniom marketingowym przeprowadzanym poprzez platformę Badanie Online, kierując je do grupy wybranej spośród ponad 100 tys. respondentów.

 

Tajemniczy klient

 

Użytecznym badaniem marketingowym, które zyskało na znaczeniu w ostatnich dekadach jest korzystanie z pomocy osoby nazywanej tajemniczym klientem. Jej celem jest udanie się do placówki firmy i skontrolowanie jakości obsługi klienta. Kluczem jest, by osoba podejmująca się badania potrafiła wczuć się w rolę rzeczywistego klienta przedsiębiorstwa, co pozwoli uzyskać miarodajne wyniki.

 

Wybór formy badania marketingowego uzależniony jest od wielu czynników, jednak jednym z głównych ograniczeń jest koszt. Jak jednak uzyskać miarodajne wyniki i kontrolować wydatki poniesione na badania marketingowe?

 

Wystarczy korzystać z panelu Badanie Opinii opracowanego przez firmę Biostat®, która stworzyła platformę, dzięki której tworzenie takich badań jest łatwe, intuicyjne i niedrogie.