Badania kompetencji pracowników

Jakie elementy podlegają badaniu komptetecji?

W dobie dynamicznie wzrastającej konkurencyjności na rynku, niezwykle istotne okazują się być badania kompetencji pracowników. Na czym to polega i o co w tym chodzi? Na te pytania spróbujemy znaleźć odpowiedź.

Zakres pomiarów

Badania pracownicze wchodzą w zakres oceny pracy. Jako przedmiot analizy wskazuje się:

-wymagania stawiane w pracy;

-zachowania prezentowane przez człownków załogi podczas pracy;

-efekty pracy.

Kompetencje pracownicze oznaczają dyspozycje pracowników. Ujmują wiedzę, umiejętności oraz postawy, dzięki którym mogą być realizowane określone zadania zawodowe. Jeśli chcemy dokonać pomiaru kompetencji pracowniczych, oceniamy przede wszystkim poziom, w jakim opanowane zostały poszczególne kompetencje. Wszystko odbywa się w odniesieniu do wymagań stawianych w danej organizacji oraz na danym stanowisku pracy. Obecnie proces ten coraz częściej określa się mianem audytu kompetencji bądź bilansu kompetencji.

Jaki jest cel w badaniach? 

Podstawowym zadaniem badania pracowniczego jest ocena kompetencji, które dostępne są danej organizacji. Trzeba jednak bardzo wyraźnie podkreślić, że pod uwagę brane są wyłącznie kompetencje realne, a więc takie, które dany pracownik posiada faktycznie. Proces ten pozwala na uzyskanie informacji, czy posiadane przez pracowników umiejętności są tymi, których dana organizacja faktycznie potrzebuje.

Poznaj najczęściej stosowane metody

Obecnie dostępne metody badania kompetencji pracowniczych można podzielić na:

-testy;

-wywiady kwestionariuszowe;

-ocenę wieloźródłową.

Najczęściej stosowane są rozmaite testy, które obejmują:

- spradziany wiedzy;

- inwentarze biograficzne;

- testy sytuacyjne;

- testy psychometryczne.

Ich zastosowanie pozwala na ocenę między innymi zdolności koncentracji uwagi, kompetencji do analizy oraz syntezy, sposobów rozwiązywania konfliktów czy strategii radzenia sobie ze stresem. Jeśli test zostanie skonstruowany prawidłowo, może dostarczyć naprawdę rozległej wiedzy na temat danego pracownika. Trzeba jednak pamiętać, że nie mogą być one zbyt rozbudowane ani skomplikowane. 

Badanie kompetencji to dobry sposób na odkrycie mocnych i słabych stron osób zatrudnionych w organizacji.

badania opinii klientabadania opinii klientówbadania satysfakcji klientabadania satysfakcji klientówbadanie opinii klientabadanie opinii klientówbadanie satysfakcji klientabadanie satysfakcji klientów