Tag: ankietyzacja online (1)

Ankiety online – narzędzie do badania satysfakcji klienta

Ankieta to metoda pomiaru pośredniego, gdzie kwestionariusz ankietowy trafia bezpośrednio do ankietowanego, który odpowiada na pytania zawarte w kwestionariuszu drogą elektroniczną bądź pisemną. Umożliwia ona w miarę szybkie przebadanie dużych grup. Przy czym metoda ankietyzacji online może dotrzeć do większej ilości osób, a przy tym eliminuje tzw. efekt ankietera.

Jeśli zdecydujemy się na przeprowadzenie ankiety należy zwrócić uwagę na:

  1. celowość badań – ankiety stosowane są w przypadkach, gdy ankietowany będzie w stanie wypowiedzieć się rzeczowo na dany temat

  2. dobór i treść pytań – niezrozumiale przedstawione pytania nie dostarczą rzetelnych odpowiedzi, a przy tym pytania nie mogą także sugerować odpowiedzi

  3. kolejność pytań – pytania muszą stanowić logiczną całość

  4. prawidłowy sposób przeprowadzenia badania

  5. weryfikację i ocenę odpowiedzi

Głos konsumenta jest wart uwagi

Ankietyzacja pozwala na utrzymanie stałego kontaktu z klientem, a w konsekwencji pozwala na dostosowanie swoich strategii do wciąż zmieniającego się konsumenta. Należy pamiętać, że satysfakcja klienta nie jest stałą postawą, lecz w łatwy sposób może zostać zmieniona. Ankiety online pomagają zrozumieć perspektywę patrzenia klientów na daną usługę czy produkt. Skorzystanie z omawianej metody wpływa na:

  • Zwiększenie poziomu satysfakcji klientów
  • Wzrost ilości zadowolonych konsumentów
  • Zwiększenie skłonność klientów do rekomendacji
  • Wzbudzenie w kliencie zaufanie, a jednocześnie daje mu poczucie bezpieczeństwa
  • Podtrzymanie pozytywnego kontaktu z klientem.

Należy pamiętać, że metoda ankietyzacji online świadczy o innowacyjności danej firmy i pozwala na zebranie rzetelnych informacji, gdzie na wynik badania nie miał wpływu żaden inny czynnik pośredni, a samo badanie mogło zostać wykonane w chwili dogodnej dla ankietowanego. Jak widać ankietyzacja online daje wiele możliwości, których nie posiada tradycyjny sposób ankietowania.

Ankietyzacja online to nowe możliwości

Regularna ankietyzacja pozwala na ciągłe podnoszenie poziomu satysfakcji klientów, gdyż ma na celu poznanie ich opinii, ale także poprawę słabych stron danego produktu czy usługi. Klient, który poddawany jest takiemu badaniu ma prawo zabrać głos w sprawie dla niego ważnej, gdyż dotyczy jego samego, jego odczuć i wrażeń. Taka forma kontaktu z klientem pozwala zaspokoić jedną z podstawowych potrzeb człowieka jaką jest potrzeba uznania. Ponadto podtrzymywanie relacji z klientem pozwala na zyskanie jego zaufania i przyjaźni.

Konsumenta należy ujmować jako wartość firmy. Traktując go jako istotę ważną można nawiązać z nim wartościową relację, której efektem może być pozyskanie klienta lojalnego, którego postawa jest względnie stała. Ankietyzacja online potwierdza nie tylko innowacyjność firmy, ale także jej otwartość na zmiany. A jak wiadomo zmiany są tym, co pozwala iść do przodu i co umożliwia osiąganie nowych celów. Co więcej dowodzi to temu, iż nawiązywanie relacji z klientem m.in. za pomocą ankietyzacji online wpływa na wzrost poziomu satysfakcji samego klienta.