Raport z badań satysfakcji klientów - dlaczego warto go zamówić?

Badania satysfakcji klientów

Raport z badania satysfakcji klienta to dokument zawierający analizę wyników ankiety mającej na celu ocenę zadowolenia klienta z produktów lub usług określonej firmy lub organizacji. Takie sprawozdanie opisuje różne aspekty, takie jak ogólna satysfakcja klienta, jakość obsługi, czas dostawy, jakość produktu, komunikacja, czy rekomendacje klientów. Zawiera również wnioski i rekomendacje dotyczące obszarów, w których dany podmiot gospodarczy może udoskonalić swoje usługi, aby zwiększyć satysfakcję klientów. Raport z badania satysfakcji klienta jest ważnym narzędziem zarządzania, które pomaga firmie zrozumieć oczekiwania i potrzeby klientów oraz podjąć kroki w celu poprawy relacji.

 

Raport z badania satysfakcji klientów – jakie powinien zawierać informacje?

 

Raport z badania satysfakcji klientów zawiera informacje nie tylko odnośnie zadowolenia konsumentów. W początkowej części znajduje się wprowadzenie, krótka charakterystyka zleceniodawcy, informacja na temat użytych metod analizy oraz terminu realizacji. W tej części formułuje się również przyjęte cele badania. Przygotowana jest również charakterystyka osób, które brały udział w ankiecie, np. wiek, płeć, status zawodowy itp.  Kolejnym elementem raportu jest graficzne przedstawienie wyników wraz z komentarzami i ich interpretacją. Prezentacja wyników powinna być jasna i łatwa do zrozumienia. Wyniki mogą być podzielone według kategorii, czasu, segmentów klientów itp. Ostatni fragment raportu to podsumowanie wraz z wnioskami i rekomendacjami. Wnioski mają się opierać na analizie wyników i wskazywać na mocne strony oraz obszary wymagające poprawy. Natomiast w rekomendacjach powinny być przedstawione konkretne działania, które można podjąć w celu poprawy satysfakcji klientów.

 

Raport z badania satysfakcji klientów – jak jest przygotowywany?

 

Sporządzenie raportu z badania satysfakcji klienta zwykle obejmuje kilka ważnych etapów:

Pierwszym krokiem do stworzenia raportu jest kontrola materiały badawczego, która polega na sprawdzeniu odpowiedzi – czy są poprawnie zakodowane, czy nie znajdują się powtórzenia, czy nie występują braki w odpowiedziach. Jeśli na tym etapie zostaną znalezione jakiekolwiek błędy, dane źródłowe dla całej puli, w której znaleziono nieprawidłowości, są ponownie sprawdzane w plikach źródłowych, a w skrajnej sytuacji część badania może zostać powtórzona.
Kolejną fazą stworzenia raportu jest praca analityków, którzy decydują o wykorzystaniu określonych metod analizy oraz o sposobie przedstawienia wyników. Mogą tutaj zostać również użyte skomplikowane metody analizy statystycznej. Wszystkie metody badawcze są dobierane pod względem celów badania, jakie zostały wcześniej ustalone.
Ostatnią częścią tworzenia raportu jest przygotowanie docelowego sprawozdania, kierując się wyznaczonymi wcześniej celami. Wyniki badania prezentowane są w sposób graficzny za pomocą różnych tabel, wykresów, diagramów, rysunków itp. Raport zawiera również interpretację, wnioski, a także rekomendacje.

W zależności od wybranej koncepcji badawczej raporty mogą mieć charakter cykliczny (np. miesięcznie, kwartalnie) lub jednorazowy, po zakończeniu badania. 

 

Raport z badania satysfakcji klientów – jakie analizy są wykonywane?

 

W raporcie z badania satysfakcji klientów mogą być wykorzystane różne metody analizy. Pierwsza z nich to analiza statystyczna, w której wykorzystywane są wskaźniki właściwe dla statystyki jak np. mediana, odchylenie standardowe, bądź średnia. Pomaga ona w zrozumieniu ogólnego poziomu zadowolenia klientów oraz identyfikacji trendów. Kolejnym sposobem jest analiza porównawcza, która pokazuje różnice i podobieństwa np. względem wcześniej zrealizowanych badań. Następną techniką jest analiza tematyczna, która polega na kategoryzowaniu odpowiedzi klientów na podstawie tematów lub kategorii, które odnoszą się do ich doświadczeń, pozwala na identyfikację kluczowych obszarów, które mają największy wpływ na zaspokojenie potrzeb klientów. Innym narzędziem przedstawienia efektów jest analiza trendów w czasie, obejmuje ona porównanie wyników z różnych lat, kwartałów lub miesięcy.

 

Raport z badania satysfakcji klientów – jak są prezentowane wyniki?

 

Wyniki są prezentowane wizualnie za pomocą różnorodnych wykresów, tabel, diagramów, rysunków, które obrazują rezultaty badania w przejrzysty sposób. Obok wizualizacji, w raporcie znajduje się objaśnienie wniosków badania. Prezentacja wyników często przybiera formę multimedialnej prezentacji, która może składać się z  około 20-60 slajdów, w zależności od zastosowanych metod analitycznych, obszerności badania i sposobu przedstawienia wyników. W części raportu, gdzie przedstawiane są wyniki analiz, na połowie slajdu umieszczane jest graficzne przedstawienie rezultatów, a obok znajduje się krótka interpretacja. Natomiast w końcowym fragmencie raportu, gdzie zawarte jest podsumowanie z wnioskami i rekomendacjami, elementy graficzne mogą nie występować.

 

Raport z badania satysfakcji klientów – dlaczego warto go zamówić?

 

Raport z badania satysfakcji klientów ma wiele zalet. Pierwszą z nich jest dostarczenie informacji w przejrzysty sposób, zwłaszcza dla osób bez doświadczenia w interpretowaniu wyników. Taki raport pomaga w uporządkowaniu i systematyzacji zgromadzonych danych. Przedstawia wyniki, wnioski i rekomendacje w klarowny sposób, ułatwiając zrozumienie zebranych informacji. Kolejną zaletą raportu jest łatwa interpretacja danych. Dzięki strukturyzowanej analizie wyników, dane są łatwe do zrozumienia, a ważne punkty mogą być łatwo zidentyfikowane. Wykorzystanie odpowiednich wykresów, tabel, grafik i innych narzędzi wizualnych ułatwia prezentację informacji w sposób przystępny i czytelny. Inną zaletą raportu jest możliwość powtórzenia badania. Początkowa część raportu zawiera informacje dotyczące uczestników badania, czasu jego przeprowadzenia oraz użytych metod. To umożliwia przeprowadzenie ponownego badania w późniejszym czasie, w celu porównania wyników i oceny poprawy satysfakcji klientów.

 

Raport z badania satysfakcji klientów – ile kosztuje jego opracowanie?

 

Koszt opracowania raportu z badania satysfakcji klientów jest zależny od tego, ile osób będzie brało w nim udział, jaki jest zakres pytań oraz ich liczba, zależy też od czasu jaki będzie poświęcony na badanie oraz od sposobu realizacji badania. Każdy raport jest ustalany cenowo indywidualnie. Najczęściej ceny wahają się od 1500 zł do 6000 zł.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Co zawiera raport z badań satysfakcji pracowników?

Raport składa się z charakterystyki badanej grupy, dogłębnej analizy wyników badania oraz podsumowania opatrzonego wnioskami i rekomendacjami, które mają na celu nakierowanie przedsiębiorstwa na poprawę swoich niedoskonałości i jednocześnie zachowanie swoich pozytywnych przymiotów.

Czy warto wykupić raport z badań satysfakcji pracowników?

Raport z badań satysfakcji pracowników zawiera odpowiedzi na pytania związane ściśle z badaną firmą i jest całkowicie oparty na wynikach analizy danych dostarczonych nam poprzez ankietę. Warto wykupić raport, aby otrzymać podpowiedzi i zalecenia względem obszarów do poprawy oraz po to by zobaczyć wygląd oraz atrakcyjność przedsiębiorstwa od strony pracowników. 

Ile przeciętnie kosztuje stworzenie raportu?

Przeciętny koszt stworzenia raportu przez analityka znajduje się w granicach od półtora do sześciu tysięcy złotych. Na cenę na wpływ obszerność zgromadzonego materiału oraz złożoność analiz. Aby uzyskać dokładniejsze informacje na temat ceny usługi skontaktuj się z nami.

Logo
Badania
satysfakcji klientów
To współcześnie konieczny
warunek uzyskania przewagi
konkurencyjnej
O nas
O nas Referencje SurvGoTM
Materiały
Artykuły Przykładowe ankiety
Dane adresowe
BioStat
ul. Kowalczyka 17
Rybnik 44-206

Tel: (+48) 22 12 28 025
Tel. kom.: (+48) 668 300 664
E-mail: biuro@biostat.com.pl
© BioStat 2018 Mapa Strony